Գյուլագարակ համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1139 զ) Համայնքի տարածքում օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված պահանջները բավարարող լցավորման կայանում սեղմված բնական գազի վաճառքի թույլտվության օրացույցային տարվա համար 900255001480200000Տարեկան  Ընտրել
1140 է) Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները (սաունաները), խաղատները ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար  30000Տարեկան  Ընտրել
1140Ա - առևտրային օբյեկտների համար 24:00- ից հետո 90025500152230000Տարեկան  Ընտրել
1140Գ - բաղնիքների (սաունաների) համար՝ 24:00-ից հետո  300000Տարեկան  Ընտրել
1140Դ - խաղատների կազմակերպման համար՝ 24:00-ից հետո  700000Տարեկան  Ընտրել
1140Ե - շահումով խաղերի կազմակերպման համար՝ 24:00-ից հետո  300000Տարեկան  Ընտրել
1140Զ - վիճակախաղերի կազմակերպման համար՝ 24:00-ից հետո  100000Տարեկան  Ընտրել
1139Ա զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 90025500148018000Տարեկան  Ընտրել
1140Բ -հանրային սնունդի և զվարճանքի օբյեկտների համար՝ 24:00-ից հետո 90025500152250000Տարեկան  Ընտրել
1148Բ - 26-50քմ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար  1600Եռամսյակային  Ընտրել
1148Գ - 50-100 քմ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար  3100Եռամսյակային  Ընտրել
1148Դ 100-200 քմ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար  4600Եռամսյակային  Ընտրել
1148Ե 200-500 քմ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար  6100Եռամսյակային  Ընտրել
1148 Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 9002550013811000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Ա - մինչև 26 քմ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 9002550013811000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ա Ոգ.և ալկոհոլ.խմիչքի վաճառքի թույլտվ.համար մինչև 26 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9002551050833000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Բ Ոգ.և ալկոհոլ.խմիչքի վաճառքի թույլտվ.համար 26-ից մինչև 50 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9002551050833300Եռամսյակային  Ընտրել
1137Գ Ծխ.արտադր.վաճ.թույլտվ. համար մինչև 26 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9002551050833000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Դ Ծխ.արտադր.վաճ.թույլտվ. համար 26-ից մինչև 50 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9002551050833300Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ե Ոգ.և ալկոհոլ.խմիչքի վաճառքի թույլտվ.համար 50-ից մինչև 100 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9002551050834500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Զ Ծխ.արտադր.վաճ.թույլտվ. համար 50-ից մինչև 100 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9002551050834500Եռամսյակային  Ընտրել
1142Գ - այլ արտաքին գովազդի համար 900255001431450Ամսական  Ընտրել
1133Ա -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար 9002550014647500Միանվագ  Ընտրել
1133Դ 501-ից մինչև 1000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90025500146425000Միանվագ  Ընտրել
1351Գ - տեղական վճարներ շինարարության ավարտը փաստագրելու համար 9002551051095000Միանվագ  Ընտրել
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 9002550014725000Միանվագ  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ